Ubezpieczenie utraty zysku

Zakres ochrony obejmuje utratę zysku na skutek wystąpienia jednego z wymienionych ze zdarzeń losowych:

  • pożaru,
  • uderzenia pioruna,
  • wybuchu i upadku statku powietrznego,

Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o:

  • powódź,
  • huragan,
  • deszcz nawalny, grad, działanie ciężaru śniegu i lodu,  trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi , lawinę, dym i sadzę, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, pośrednie uderzenie pioruna, upadek drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych,
  • zalanie.

Alternatywnie zakres ochorny może być oparty o formułę all risks,  która odpowiada za zdarzenia o nagłym, niespodziewanym charakterze i niezależnym od woli Ubezpieczającego, które nie zostało wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenia obejmuje ochroną zysk brutto, który ubezpieczający osiągnąłby z tytułu wytwarzania produktów lub sprzedaży towarów i usług, gdyby prowadzona przez niego działalność gospodarcza w miejscu ubezpieczenia nie została przerwana lub zakłócona na skutek szkody w mieniu w następstwie zdarzenia objętego ubezpieczeniem mienia od  zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie jest dostępne tylko jako uzupełnienie ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych.

Ważne! Ubezpieczenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.