UBEZPIECZENIE OC

Nie możesz przewidzieć ani zapanować nad każdym zdarzeniem. Na drodze dzieje się po prostu zbyt wiele, zbyt szybko i tylko część sytuacji zależy od Ciebie i Twoich umiejętności. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego właściciela samochodu. Chroni osoby trzecie w przypadku szkód wyrządzonych przez Ciebie w ruchu drogowym.

Główne zalety

 • atrakcyjny system zniżek dla doświadczonych kierowców
 • korzystna oferta także dla młodych kierowców
 • Assistance wypadkowy  w cenie pakietu
 • dodatkowe zniżki w przypadku zakupu innych produktów
 • PREMIA ZNIŻKOWA – dla kierowców z długoletnim stażem posiadania prawa jazdy
 • OC z Bezpośrednią Likwidacją Szkód (BLS) – jest to unikatowym uzupełnieniem obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego. BLS pozwala na uniknięcie uciążliwości i formalności przy zgłoszeniu szkody z OC sprawcy wypadku.

Jako poszkodowany kierowca  możesz zgłosić  się po odszkodowanie z OC do swojego ubezpieczyciela, a nie jak dotychczas  do Towarzystwa Ubezpieczeniowego sprawcy szkody. To  Twoja firma zajmie się oględzinami rozbitego pojazdu, wyceną naprawy, a także wypłatą odszkodowania. Oczywiście, finalnie wszelkie koszty pokryje ubezpieczyciel sprawcy, ale Towarzystwa rozliczą się między sobą, bez Twojego udziału. 

 • znany i wskazany sprawca – odpowiedzialny za szkodę,
 • pojazd sprawcy jest zarejestrowany w RP (polskie tablice rejestracyjne),
 • sprawca posiada ubezpieczenie OC w zakładzie ubezpieczeń działającym w Polsce (polskie ubezpieczenie),
 • doszło do kolizji/wypadku (na terenie RP) z udziałem dwóch pojazdów.
 • Unikasz wielu formalności przy zgłaszaniu szkody do zakładu ubezpieczeń sprawcy.
 • Korzystasz z serwisu własnego ubezpieczyciela.
 • Masz ułatwione zgłoszenie szkody – wszystkie informacje na własnej polisie OC.
 • BLS uzupełnia ochronę OC posiadacza pojazdu mechanicznego.
 • BLS zastępuje ubezpieczenie AC (w zakresie szkód spowodowanych przez inny pojazd sprawcy odpowiedzialnego za szkodę).
 • Ubezpieczony nie traci zniżek w  OC jak i AC.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu. Dotyczy to także szkód wyrządzonych umyślnie lub
wskutek rażącego niedbalstwa.
Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia (wysokość sum gwarancyjnych).

Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z:

 • wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego
 • bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego
 • zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego

 
Odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje również:

 • koszty poniesione w celu zapobieżenia zwiększaniu szkody
 • koszty obrony w postępowaniu karnym i koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu cywilnym, podjętych na polecenie lub za zgodą zakładu ubezpieczeń
 • koszt dodatkowego badania technicznego po szkodzie


Podstawa prawna
Art. 9, 9a, art. 15, art. 34, 35 i 36a ustawy z dnia 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
 

Dodatkowe opcje:

 • Ochrona utraty zniżek w OC i AC – utrzymanie dotychczasowej zniżki za przebieg ubezpieczenia, pomimo zaistnienia szkody.
 • Ubezpieczenie bagażu – ubezpieczenie obejmujące bagaż przewożony wewnątrz pojazdu oraz w bagażniku zewnętrznym.
 • Ubezpieczenie szyb – ubezpieczenie szyb pokrywa koszty związanych z organizacją i naprawą lub wymianą zniszczonej szyby samochodowej.
 • Ubezpieczenie NNW – ubezpieczenie następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
 • Assistance ubezpieczenie, dzięki któremu otrzymasz pomoc nie tylko w wyniku wypadku, ale również w przypadku awarii oraz kradzieży auta. czytaj więcej