Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej o charakterze pozaumownym (OC deliktowe) jak i odpowiedzialność wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa). Umowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe oraz ich następstwa finansowe, którą w myśl przepisów prawa ponosi ubezpieczający w związku z prowadzeniem określonej w umowie ubezpieczenia działalności i posiadaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności lub wprowadzeniem do obrotu określonego produktu

Ochrona obejmuje w standardzie szkody wynikające z wypadków ubezpieczeniowych powstałych poza granicami RP wyrządzone przez pracowników Ubezpieczającego podczas zagranicznych delegacji służbowych oraz szkody wyrządzone konsumentom przez produkty sprzedane lub dostarczone konsumentom na terytorium RP

Umowa ubezpieczenia według wyboru Ubezpieczającego może obejmować

 • odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia wraz z odpowiedzialnością cywilną związaną z wprowadzeniem produktu do obrotu,
 • wyłącznie odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia,
 • wyłącznie odpowiedzialność cywilną związaną z wprowadzeniem produktu do obrotu.

W zależności od potrzeb klientów umowę można rozszerzyć o następujące klauzule dodatkowe:

 • szkody poniesione przez pracowników,
 • szkody spowodowane przez wózki widłowe,
 • szkody wyrządzone Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu objętemu tą samą umową   ubezpieczenia,
 • szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności, prac lub usług przez podwykonawcę,
 • szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynności, prac lub usług,
 • szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem, lub kontrolą Ubezpieczającego,
 • szkody w pojazdach mechanicznych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego,
 • szkody w rzeczach ruchomych przekazanych lub udostępnionych w celu wykonania obróbki, naprawy, kontroli, czyszczenia lub innych podobnych czynności w ramach usługi świadczonej przez Ubezpieczającego,
 • szkody w nieruchomościach z których Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • szkody w rzeczach ruchomych z których Ubezpieczający korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze,
 • wypadki ubezpieczeniowe spowodowane przez produkty wprowadzone do obrotu przed datą rozpoczynającą okres ubezpieczenia ustalony w umowie ubezpieczenia OC za produkt,
 • szkody powstałe wskutek trwałego połączenia lub zmieszania wadliwego produktu z innymi rzeczami w celu wytworzenia wyrobu finalnego lub dalszej obróbki wadliwego produktu z celu wytworzenia produktu finalnego,
 • szkody powstałe wskutek zamontowania umocowania lub położenia wadliwego produktu polegające na poniesieniu kosztów usunięcia produktu wadliwego i zastąpienia go produktem niewadliwym,
 • szkody powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce przy użyciu maszyn lub urządzeń wprowadzonych do obrotu, serwisowanych lub naprawionych przez Ubezpieczającego,
 • szkody powstałe w związku z przedostaniem się substancji chemicznych do powietrza wody lub gruntu,
 • szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń,
 • szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych lub fajerwerków,
 • wypadki ubezpieczeniowe powstałe poza granicami RP z wyłączeniem USA i Kanady,
 • wypadki ubezpieczeniowe powstałe na terytorium USA, Kanady lub Australii.