Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w transporcie krajowym

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w transporcie krajowym

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną przewoźnika drogowego, dokonującego przewozu przesyłek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania krajowego transportu drogowego, na podstawie listów przewozowych lub innych dokumentów przewozowych.

Na wniosek przewoźnika – bez dodatkowej opłaty – ochroną ubezpieczeniową może również zostać objęta odpowiedzialność cywilna przewoźnika z tytułu przewozu materiałów niebezpiecznych.

Za dodatkową opłatą ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o:

  • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe wskutek rabunku (rozboju),
  • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas przewozu żywych zwierząt,
  • odpowiedzialność cywilną z tytułu utraty lub uszkodzenia kontenera.

Na podstawie umowy ubezpieczenia Towarzystwo przejmuje na siebie odpowiedzialność, jaką zgodnie z prawem przewozowym przewoźnik ponosi za:

  • szkody rzeczowe, polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przesyłki, powstałe w czasie pomiędzy przyjęciem przesyłki do przewozu, a jej wydaniem oraz
  • szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie.