Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę, ubytek, zabór, zniszczenie, zaginięcie ubezpieczonego mienia na skutek kradzieży z włamaniem i rabunku. Umowa obejmuje również zniszczenie: ścian, okien, drzwi, dachu, zamków, urządzeń alarmowych, urządzeń do przechowywania pieniędzy. Zakres ubezpieczenia może być uzupełniony o:
  • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,
  • ubezpieczenie mienia od dewastacji,
  • ubezpieczenie mienia w skrytkach depozytowych.
Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie stanowiące własność lub znajdującego się w posiadaniu (np: najem, leasing) ubezpieczającego, a szczególności:
  • rzeczowe składniki majątku obrotowego: towary, surowce, materiały w przerobie, półfabrykaty, wyroby gotowe, materiały pomocnicze i opakowania, a ponadto zmagazynowane i nie będące w użytkowaniu maszyny, aparaty i urządzenia oraz części zapasowe, narzędzia,
  • wartości pieniężne, tj. gotówka, papiery wartościowe w postaci czeków wystawionych przez inne podmioty gospodarcze, akcje, obligacje na okaziciela nie dopuszczone do publicznego obrotu, złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne,
  • mienie przejęte od osób trzecich w celu wykonania usługi,
  • środki trwałe tj. urządzenia i wyposażenie w tym, anteny satelitarne, mienie nie ujęte w ewidencji środków trwałych oraz nie podlegające obowiązkowej rejestracji środki transportu wewnętrznego,
  • mienie przyjęte do sprzedaży komisowej,
  • mienie osobiste pracowników ubezpieczającego.