Ubezpieczenie kosztów wycofania z obrotu produktu niebezpiecznego

Ubezpieczenie kosztów wycofania z obrotu produktu niebezpiecznego

Zakres ubezpieczenia obejmuje przypadki w których  przedsiębiorca wprowadzi do obrotu produkt, który z czasem zostaje uznany za niebezpieczny. Wtedy jest on zobowiązany do wycofania go z rynku i innych czynności związanych z ochroną konsumentów. Niesie to za sobą konieczność poniesienia często niemałych wydatków mogących spowodować nawet utratę płynności finansowej firmy.

Posidanie tego rodzaju ubezpieczenia zapewnia pokrycie przez towarzystwo kosztów związanych z :

  • badaniami zleconymi przez organ nadzoru w celu określenia zagrożeń związanych z produktem – wykonanie badania wraz z opisem wyniku,
  • podaniem do publicznej wiadomości ostrzeżeń o produkcie – umieszczenie ostrzeżeń w prasie lokalnej i ogólnokrajowej oraz w radiu, telewizji i internecie,
  • dotarciem do osób faktycznie władających produktem, jeśli zostaną podjęte działania zmierzające do wycofania i/lub odkupienia produktu – zebranie informacji o nabywcach od podmiotów uczestniczących w obrocie produktem, umieszczenie ogłoszeń w prasie lokalnej, ogólnokrajowej, radiu, telewizji i internecie o konieczności kontaktu w związku z wycofaniem i/lub zniszczeniem produktu, zorganizowanie zamiejscowych (położonych poza miejscami prowadzonej przez Ubezpieczającego działalności) punktów informacyjnych,
  • wycofaniem produktu z obrotu,
  • zniszczeniem produktu, jeśli to jedyny środek usunięcia zagrożeń związanych z produktem – transport produktów od osób faktycznie nimi władających do miejsca składowania lub zniszczenia, składowanie produktu przez okres 90 dni od dnia podjęcia nakazanych działań, przetworzenie produktu, utylizację produktu lub zniszczenie produktu.