Ubezpieczenie budowlano-montażowe (CAR/EAR)

Zakres ubezpieczenia zapewnia ochronę wszystkim stronom zaangażowanym w realizację robót budowy – montażu, czyli zarówno inwestorom/zleceniodawcom jak i wykonawcom i podwykonawcom.

Ubezpieczenie mienia może zostać rozszerzone o:

  • odpowiedzialność cywilną wykonawcy za szkody wobec osób trzecich,
  • ryzyko utraty planowanego zysku w następstwie szkody w mieniu.

Dodatkowo zakres ochrony można modyfikować poprzez wprowadzenie do umowy klauzul stanowiących załącznik do OWU czy postanowień szczególnych wynikających ze specyfiki realizowanego projektu.

Przedmiotem ochrony w związku z wykonywaniem robót budowlano – montażowych mogą być:

  • obiekty budowlane i /lub montażowe tj. materiały niezbędne do ich realizacji i koszty wykonania,
  • sprzęt, wyposażenie i zaplecze budowy,
  • maszyny budowlane,
  • dokumentacja budowy,
  • mienie osobiste pracowników,
  • inne koszty i mienie.

Okres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje wszelkie działania realizowane od momentu organizacji placu budowy / robót, do przekazania całości lub części robót inwestorowi do eksploatacji.

Istnieje także możliwość ubezpieczenia okresu prób gorących w odniesieniu do urządzeń mechanicznych i instalacji oraz okresu konserwacji.