OC DZIAŁALNOŚCI

OC DELIKTOWA I KONTRAKTOWA

W zakresie podstawowym zawarta jest ochrona dla szkód w mieniu oraz osobowych w zakresie :

  • odpowiedzialności cywilnej  związanej  z czynem niedozwolonym (popularnie zwana OC deliktowa) czyli taka gdy swoim działaniem/zaniechaniem wyrządzisz komuś szkodę, często przez przypadek, nieuwagę, brak dbałości;  np. złamanie nogi przez klienta, który poślizgnął się na mokrej podłodze sklepu, który ubezpieczasz lub jeśli jesteś właścicielem firmy budowlanej, której pracownicy przez nieuwagę przecięli kabel należący do firmy telekomunikacyjnej,
  • odpowiedzialności cywilnej  związanej  z  niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania (popularnie zwana OC kontraktowa).

OC PRACODAWCY

Rozszerzenie zakresu podstawowego ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną właściciela firmy, jako pracodawcy, za szkody osobowe i rzeczowe pracowników w następstwie wypadków przy pracy. Obejmuje np. wypadek pracownika na budowie wskutek upadku z wysokości ze względu na brak stosownych zabezpieczeń.

OC ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ POJAZDY NIE PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWI UBEZPIECZENIA

Ochrona OC adresowana przede wszystkim dla zakładów produkcyjnych, składów budowlanych, firm posiadających magazyny lub innych, które w swojej działalności wykorzystują pojazdy nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia. Obejmuje np. zniszczenie samochodu klienta podczas manewrowania wózkiem widłowym należącym do ubezpieczonej firmy, uszkodzenie podziemnych kabli na skutek wykopów prowadzonych przez firmę budowlaną przy pomocy koparki.

OC NAJEMCY - szkody w nieruchomościach i ruchomościach

Obejmuje szkody związane z uszkodzeniem lub zniszczeniem wynajmowanej (również dzierżawionej, użyczonej, leasingowanej) nieruchomości lub ruchomości (np. maszyn, sprzętu elektronicznego). Przydatna na przykład na wypadek zalania wynajmowanego lokalu. Opcja stanowi rozszerzenie zakresu podstawowego ubezpieczenia.