Gwarancje kontraktowe

Gwarancje kontraktowe są adresowane do wykonawców i podwykonawców biorących udział w przetargach i realizujących kontrakty i w związku z tym zobligowanych do złożenia zabezpieczenia na rzecz swoich kontrahentów (inwestorów, generalnych wykonawców). Są pisemnym zobowiązaniem Towarzystwa do zapłaty na rzecz beneficjenta określonej kwoty (do wysokości sumy gwarancyjnej) w przypadku niewywiązania się wnioskodawcy z zawartej umowy.

Towarzystwa oferują gwarancje:

  • przetargowe (wadialne) – stanowiące jedną z form zabezpieczenia wadium wymaganego przez organizatorów przetargu od firm biorących udział w przetargu,
  • należytego wykonania – stanowiące zabezpieczenie dla beneficjenta przed skutkami niewykonania przez wykonawcę prac objętych kontraktem zgodnie z jego warunkami,
  • zwrotu zaliczki – stanowiące dla beneficjenta zabezpieczenie zaliczki wypłaconej zgodnie z kontraktem na poczet rozpoczęcia prac objętych kontraktem, zakupu materiałów, wynajęcia maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji kontraktu czy sfinansowania prac przygotowawczych takich jak przygotowanie dokumentacji technicznej, terenu pod budowę i innych,
  • właściwego usunięcia wad – stanowiące zabezpieczenie dla beneficjenta przed skutkami uchylania się przez wykonawcę kontraktu. Mają zastosowanie jeśli wykonawca nie chce ponieść zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji jakości lub z tytułu rękojmi, tj. zobowiązań polegających na terminowym i należytym (stosownie do warunków kontraktu) usunięciu wad, które mogą pojawić się w okresie gwarancyjnym.